2015. évi beszámoló

Beszámoló a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi működéséről

1.) Összefoglalás

A Pulszky Társaság a magyar múzeumi szakma legnagyobb taglétszámú civil szervezete. Az 1991-ben a múzeumi terület akkori nagy tekintélyű szakembereinek kezdeményezésére megalakult Magyar Múzeumi Egyesület kezdettől fogva alapvető céljának tartja a nemzeti kulturális örökség jelentős elemeit őrző és azok társadalmi hasznosításáról gondoskodó muzeális intézmények szakmai tevékenységének segítését és a múzeumi területen dolgozók szakmai érdekeinek képviseletét.

Társaságunk közhasznú egyesületként véleményt formál a múzeumügy egészét érintő kérdésekben. 21 tagú választmánya és 7 fős elnöksége révén kezdeményezője és állandó véleményezője az átfogó múzeumi fejlesztéseknek, a jogszabályi környezet alakításának, a múzeumokat és a közgyűjteményeket érintő változási/változtatási elképzeléseknek. Tagozataival elősegíti a különféle szakterületek együttgondolkodását, sikeres programok megalkotását.

A PT – MME közhasznú társadalmi szervezetként választott vezetőséggel (elnök, ügyvezető elnök, főtitkár, elnökség, illetve választmány), egy állandó önkéntes munkatárssal, néhány önkéntes tevékenységet vállaló tag segítségével látta el feladatát 2015-ben is. Folyamatos működését jelentős mértékben köszönhette Simén András áldozatos, kitartó és eredményes munkájának, elsősorban a tagnyilvántartás, a tagsági ügyek, valamint a hírek és információk továbbítása terén. A választott tisztségviselők személyi juttatást nem kapnak.

2015-ben – az előző évekhez hasonlóan – döntően a tagdíjakból (összegük meghaladta a két millió forintot) és az előző évi maradványból fedeztük a működés költségeit. Emellett 800.000.- Ft működési támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkárságától, az NKA-tól pedig 5.000.000.- Ft-ot a Magyar Múzeumok online folyóirat működtetésére. Mindkettővel elszámoltunk. 2015 októberében a NAV-tól 10.113.- Ft érkezett a 2014. évi 1 %-os felajánlásokból, amit működésünkre fordítottunk és ezúttal is köszönjük mindazoknak, akik így döntöttek. 2016-ban is jogosultak vagyunk az ilyen támogatás fogadására.

2.) Egyesületi élet

2015. december 31-én Társaságunknak 481 (tagdíjat fizető) tagja volt.

Deme Péter elnök és Vásárhelyi Tamás alelnök részt vett a NEMO éves közgyűlésén és konferenciáján Pilzenben (október 5-7), amelynek központi témája a múzeumok oktatási-nevelési értékeinek újragondolása, a közönséggel való kapcsolat volt (Re-visiting the Educational Value of Museums – Connecting to Audiences). Az erről készült beszámoló olvasható a www.magyarmuzeumok.hu folyóiratban. Továbbra is folyamatosan kapcsolatot tartunk a szervezettel és honlapunkon, hírleveleinkben, a magyarmuzeumok.hu felületén továbbítjuk a legfontosabb híreket.

Honlapunk (www.pulszky.hu) és elektronikus körlevelünk – Mészáros Balázs és Havasi Bálint munkájának köszönhetően – formájában és tartalmában is megújult. Hetente frissülő honlapunkon világos, áttekinthető szerkezetben elérhetővé tettük az egyesülettel kapcsolatos legfontosabb információkat. Az elnökségi és választmányi ülések emlékeztetői nem sokkal az ülés után szintén felkerülnek a honlapra, így tagjaink nyomon követhetik a testületek munkáját. Októbertől indult újra a Pulszky- hírlevél, amelyet minden hónap első hétfőjén küldünk ki. Célja, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson a tagoknak az egyesület tevékenységéről, emellett igyekszünk felhívni a figyelmet a legfontosabb szakpolitikai változásokra, szakmai konferenciákra és hírekre.

Rendezvényeink közül elsőként a 2015. április 24-én tartott közgyűlést emeljük ki, amelyre a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor. Napirendjén a szokásos és kötelező programpontok mellett szerepelt az alapszabály szerinti vezető testület, a választmány, valamint az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság megválasztása. Ezen túl itt került átadásra a Pulszky Ferenc- és a Pulszky Károly-díj, meghallgattuk továbbá az előző évi Pulszky Ferenc-díjas Bodó Sándor előadását. Ezt követően a mintegy 90 résztvevő az elnökség tagjainak tájékoztatása alapján eszmecserét folytatott az életpálya-modell kérdéséről, lehetőségéről és akadályairól.

A közgyűlésen megválasztott 21 tagú választmány május 6-án megtartotta első ülését és ezen megválasztotta a társaság elnökét, ügyvezető elnökét, főtitkárát és négy alelnökét. Az elnökség 2015-ben is rendszeresen ülésezett, megvitatva a napirendre tűzött kérdéseket, meghozva a szükséges döntéseket. A választmány február 23-án, március 31-én, május 6-án, október 12-én és december 7-én tartott ülést.

Rendszeresen véleményeztük az EMMI vagy a Miniszterelnökség által megküldött jogszabály-tervezeteket, de 2015-ben is előfordult, hogy az előterjesztő erre nem tartott igényt. Részt vettünk a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala ülésein és az ott ismertetett kérésnek megfelelően javaslatokat tettünk a tárgyalandó témákra, emellett foglalkoztunk a kulturális életpálya-modell kérdésével.

A Társaság képviselője jelen volt az NKA Közgyűjteményi Kollégiumában, illetve jelen van az Állományvédelmi Akkreditációs Bizottságban és a Muzeológiai Akkreditációs Bizottságban. Szintén delegáltunk képviselőt a Schönvisner István-díj bíráló bizottságába, valamint a Múzeumpedagógiai Nívódíjakat odaítélő testületbe. Az év folyamán mintegy tucatnyi alkalommal vettünk részt különböző méretű intézmények vezetői pályázatának elbírálásában felkérés alapján.
Részt vettünk a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Őszi Fesztiválja előkészítésében, az utóbbira beérkezett pályázati anyagok bírálatában is.

Kezdeményezésünkre november 20-án találkozott a múzeumi szakterület négy meghatározó szakmai szervezetének (ICOM MNB, OKSZ, MVMSZ, Pulszky Társaság) elnöksége. Az ülésen több aktuális kérdés megvitatása mellett megállapodtunk a rendszeres, érdemi együttműködés kialakításában és fejlesztésében. A szervezetek két-két képviselője részvételével operatív testületet hoztunk létre annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk közös álláspontot kialakítani a szakterületet érintő kérdésekben. Ennek jó példája volt az átalakított NKA Közgyűjtemények Kollégiumába történő delegálás egyeztetése 2016 februárjában.

Kiemelendő az immár hagyományosnak tekinthető őszi szakmai konferencia, amelyre november 26-án A múzeum mint turisztikai termék címmel került sor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban közel 100 résztvevővel. Az eredetileg a múzeum által kezdeményezett és tartalmilag előkészített rendezvényen az előadók között voltak turisztikai és múzeumi szakemberek, kutatók és bemutattak számos olyan hazai és külföldi projektet, amelyek szorosan összekapcsolták a két területet.

A tagok rendszeres találkozását szolgálja a Kiss Imre által szervezett, minden hónap második szerdáján tartott „múzeumi szakma kocsmája”.

3.) Szakmai tevékenység

“Az év múzeuma 2014” pályázat
2015-ben 8 intézmény jelentkezett az Év Múzeuma 2014 kitüntető cím elnyerésére. A bíráló bizottságot a Pulszky Társaság és a társkiíró szervezetek képviselői alkották, tagjai voltak: Bereczki Ibolya, Császtvay Tünde, Cservenyák László, Csorba Csilla, Deme Péter, Hatházi Gábor, Matskási István, Népessy Noémi, Róka Enikő, Zomborka Márta.
A pályázó intézmények: Bihari Múzeum és Sinka István Könyvtár (Berettyóújfalu), Ferenczy Múzeum (Szentendre), Jász Múzeum (Jászberény), Koszta József Múzeum (Szentes), Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest), Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza-Sóstófürdő) Sziklakórház Atombunker Múzeum (Budapest), Vasvári Pál Múzeum (Tiszavasvári).

A zsűri a 2012-ben módosított bírálati folyamat során a beküldött rövid összefoglalók és motivációs levelek, majd a részletesebb dokumentáció alapján dolgozott, illetve valamennyi pályázót legalább két tag felkereste és a helyszínen is tájékozódott a pályázó intézmények munkájáról, a különböző szakmai területek állapotáról.

Fődíjat kapott az a Bihari Múzeum (Berettyóújfalu), a múzeumban őrzött tudás széleskörű megosztásáért, az oktatásban, nevelésben játszott szerepéért a városban és a gyűjtőkörébe tartozó teljes területen és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest), a múzeum új helyszínen történő magas színvonalú kialakításáért, folyamatos fejlesztéséért, az új állandó kiállítások kiemelkedő nívójú megvalósításáért.

Különdíjban részesült a Koszta József Múzeum (Szentes), a szakmai, muzeológiai, tudományos tevékenység, a széles kört elérő múzeumpedagógiai szerepvállalás terén megvalósított komplex fejlesztés elismeréseként és a Sziklakórház Atombunker Múzeum (Budapest), a magánkezdeményezéssel megmentett és fenntartott intézmény folyamatos fejlesztéséért, magas színvonalú szakmai bemutató tevékenység és turisztikai vonzereje elismeréseként.

„Az év kiállítása 201 4” díj
Társaságunk az évente adományozott díjjal a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza, egy múzeum állandó vagy időszaki kiállítását kiválasztva. A díjjal emléktábla, díszoklevél és pénzjutalom jár.
2015-ben a pályázaton 13 intézmény vett részt. Ezek:

Déri Múzeum, Debrecen (Ethno-Trezor); Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő (Ferenc József, a rendíthetetlen); Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő („Adj király katonát!” Gödöllőiek az első világháborúban); Hatvani Lajos Múzeum, Hatvan („Morzsái az eltörött világkalácsnak” – Lesznai Anna emlék-kiállítás); Herman Ottó Múzeum, Miskolc („Elit Alakulat” – a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői); Katona József Múzeum, Kecskemét (Hazatérnek…1914-2014); MNM Balassa Bálint Múzeuma, Esztergom („A múlt nem halt meg, hanem hat reánk…” Látványtár a Balassa Bálint Múzeum gyűjteményének legszebb darabjaiból; Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest (Múmiavilág); Móra Ferenc Múzeum, Szeged (A fáraók Egyiptoma); Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba (Munkácsy 170 – Jubileumi kiállítás és programsorozat); Néprajzi Múzeum, Budapest (Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából); Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár (Békalencse, vízipásztor, fakopáncs – a Deseda élővilága); Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (A bárányok nem hallgatnak. A juhtartás és a pásztorélet európai öröksége).
A zsűri (tagjai: Deme Péter, Gózon Ákos, Horváth László, Kalla Zsuzsa, Mányi István, Rajcsányi Gellért, Tímár-Geng Csilla, Veres Gábor) két fordulóban értékelte a pályázatokat. Ennek során a kiállítás új tudományos hozadékát, az új technológiai megoldások kreatív használatát, a megszokottól eltérő, korszerű kiállítási programokat vette számba, ezeket mérlegelve hozta meg a végső döntését. A fődíjat az „Elit alakulat” – A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői című állandó kiállítás kapta (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, mely korszerű eszközökkel és egységes arculattal mutatja be a honfoglalás kori temetők különleges leleteit. Oklevelet kapott Katona József Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Móra Ferenc Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
A két pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása és a díjazottak rövid bemutatkozása a Múzeumok Majálisának első napján, a Nemzeti Múzeum dísztermében történt meg. A fődíjakhoz anyagi támogatást nyújtott a Christie Digital Systems.

A Pulszky-díjak
A Társaság 2015. évi közgyűlésén tizenkettedik alkalommal került sor díjátadásra. A Pulszky Ferenc-díjat – amely kiemelkedő szakmai életút elismeréseként adományozható olyan muzeológus, restaurátor vagy közművelődési szakembernek, aki irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájával jelentős mértékben hozzájárult a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széles körű társadalmi népszerűsítéséhez – a jelöltek közül a választmány Kecskeméti Tibornak ítélte oda. A Pulszky Károly-díjat – amelyet 40 évnél fiatalabb, jelentős eredményt felmutató szakember nyerhet el – Bogdán Melinda és Török Róbert kapta.

A Társaság kiadói tevékenysége – a Magyar Múzeumok online
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a 2012-2015 közötti időszakra sikeres pályázatot adott be az NKA Folyóiratok Kollégiumánál, így 2015-ben is 5 millió forintos támogatást kaptunk. A szakmai és szélesebb körökben egyaránt egyre népszerűbb online folyóirat (www.magyarmuzeumok.hu) Berényi Mariann főszerkesztésével folyamatosan figyelemmel kísérte a szakterületeken történő változásokat, interjúkat készített intézményi vezetőkkel és kiemelkedő szakemberekkel, kiállítási ismertetőket és kritikákat közölt, nemzetközi tapasztalatokat mutatott be.

Kiállításelemzés és –értékelés
A 2013-ban ebben a témakörben sikeresen megrendezett három program tapasztalatai alapján Vásárhelyi Tamás irányításával megtörtént a „Látogató-központú kiállítás-értékelés” című, 30 órás szakmai továbbképzési program véglegesítése és akkreditálása. A program célja olyan nemzetközi elméletek és hazai gyakorlatok megismertetése, amelyek segítségével a múzeumi szakemberek saját munkahelyükön a látogatói igényeknek jobban megfelelő kiállításokat tudnak tervezni, vagy meglévő kiállításokban sikeresebben tudnak múzeumpedagógiai programokat lebonyolítani. Az év során meghirdettük az első képzést.

4.) Tagozati munka

A Pulszky Társaság tagozatai 2015-ben az alább szakmai munkát végezték:

Kismúzeumi tagozat
A tagozat 2015. április 24-én, Budapesten tartotta tisztújítását. Elnöknek ismételten Hortiné Bathó Editet választották meg. A tagozat őszi szakmai napját, szeptember 3-án a 2014-ben Poroszlai Ildikó-díjjal jutalmazott. Tiszazugi Földrajzi Múzeum tartotta. Képes Gábor főosztályvezető és Kapás János, a túrkevei Finta Múzeum igazgatója mutatta be az intézmény MANDA központi adatbázisában lévő 3D modelljeit. Ezt követően Kis Ildikó és Szabó Tibor a Kern Kft-től az állományvédelemben használt kommunikációs rendszereket ismertette. Dr. Cservenyák László, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatója pedig a városi fenntartásba kerülés elmúlt három évének tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, végül a tiszaföldvári és a kisvárdai múzeum munkatársai a Nagy Rajzolás című közös díjnyertes projektjüket mutatták be. A Poroszlai Ildikó-díjat 2015-ben a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériának ítélte oda a tagozat elnöksége az elmúlt két évtized alatt végzett kiemelkedő és példamutató muzeológiai tevékenységéért.

Múzeumandragógiai Tagozat
2015. május 13-án a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kara (PTE FEEK) és a tagozat szervezésében került sor a IV. Országos Múzeumandragógiai Konferenciára A múzeum mint a felnőttkori tanulás színtere. – Trendek, tendenciák, aktuális kérdések és jó gyakorlatok.” címmel, amelyen 118-an vettek részt. Az előadások 2016 márciusában jelentek meg a PTE FEEK Tudásmenedzsment című folyóiratának különszámaként.

Az ősz folyamán a MOKK-kal és az MVMSZ-szel együttműködésben megkezdődtek az egyeztetések az Esterházy Károly Főiskola képviselőivel a 2016. évi konferencia megrendezéséről, decemberben a konferencia felhívás is megjelent. A részvevők várható száma eléri a 90 főt; előadással/prezentációval közel 40 fő kíván jelentkezett.
A tagozat pénzügyi és adminisztrációs feladatait ügyvezetőnk, Miszné Korenchy Anikó illetve alapítványa végzi. A tagozat tagjai az általa létrehozott munka platformon keresztül kommunikálnak és vezetik regisztrációs nyilvántartást.

Műtárgyvédelmi tagozat
A tagozat 2015. évi tevékenységét a műtárgyvédelem és restaurálás jogszabályi változásaihoz kapcsolódó megnövekedett restaurátori feladatok és azok értelmezése határozta meg. A tagozat vezetői és egyes tagok több rendezvényen is részt vettek országos és vidéki múzeumokban, de a minisztérium vezetőivel is találkoztak. Az egyes múzeumok restaurálási, módszertani oktatási, gyakorlati megoldásairól is eszmecserét folytattak, a jogszabályi problémákat pedig gyakorlati oldalról próbálták megközelíteni. A jogszabály előterjesztővel még nem sikerült teljes mértékben kielégítő megállapodásra jutni.

A tagozat együttműködik a Magyar Restaurátor Egyesülettel, tagjai rendszeres résztvevői és előadói a hazai és külföldi szakmai konferenciáknak, szerzői a Műtárgyvédelemnek és a Magyar Múzeumok Online-nak. November 13-án Nemzetközi restaurátor konferencián került átadásra a Pulszky Társaság– Magyar Múzeumi egyesület Műtárgyvédelmi Tagozatának Balázsy Ágnes díja, melyet Torma László a Néprajzi Múzeum nyugalmazott bőrrestaurátora vehetett át. Ebben az évben egy posztumusz díj is kiosztásra került, melyet a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 2015-ben elhunyt papírrestaurátora, Koncz Pál kapott.

Művészettörténeti tagozat
A tagozat 2015-ben befejezte a teljes múzeumi területet felölelő művészettörténeti szakmai adatbázis (múzeumi művészettörténész munkatársak és tevékenységük) összeállítását. Az adatbázis frissítése és aktualizálása folyamatos feladat, és napjaink múzeumi gyakorlata sajnos valószínűsíti, hogy erre szükség lesz.

A választmány jóváhagyása alapján.

Budapest, 2016. április 20.
dr. Deme Péter
elnök

E. Csorba Csilla
ügyvezető elnök