Változások a kulturális törvényben 2016-ban

Az Országgyűlés tavaly decemberi döntése értelmében 2016-tól több ponton változik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL-es törvény. A módosítások jelentős mértékben érintik a múzeumi szakterületet is.

A változások között szerepel a muzeális intézmények által végzett kölcsönzések eddigi szabályozásának kiegészítése. A törvény eddig is megengedte, hogy a muzeális intézmények által között megkötött kölcsönzési szerződésekben a kölcsönző fél kölcsönzési díjat és pénzügyi biztosítékot kössön ki, a nem muzeális intézménnyel kötött kölcsönszerződés esetében pedig – a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Honvédség közti jogviszony kivételével – a pénzügyi biztosítékot kötelezővé is tette. A jogalkotó most a 38/A §-ban a jogalkalmazási bizonytalanságokat elkerülendő a pénzügyi biztosíték fogalmát pontosan meghatározta. Eszerint a pénzügyi biztosíték lehet:

– a kulturális javak biztosítási értékével arányos, elkülönítetten kezelt, lekötött pénzösszeg;

– az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartásért felelős miniszter által vállalt kiállítási garancia vagy kiállítási viszontgarancia;

– nem költségvetési szervként működő kölcsönvevő esetén a kulturális javakban esetlegesen bekövetkező valamennyi kár megtérítésének vállalására irányuló garancianyilatkozat vagy garanciaszerződés;

– biztosítási szerződés, vagy

– egyéb szerződéses biztosíték nyújtása.

A muzeális intézmények közötti kölcsönzés esetén a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték alól továbbra is csak a miniszter adhat felmentés, s a módosítás értelmében erre a nem muzeális intézményekkel, illetve a külföldre történő kölcsönzés esetében is lehetősége van.

További lényeges változás, hogy múzeumok esetében a törvény 42 §-a január elsejétől a fenntartó által elfogadott küldetésnyilatkozat mellett digitalizációs stratégia meglétét is előírja. Utóbbiban a törvény 1. sz. melléklete zs) pontjában megadott meghatározás szerint rögzíteni kell

– a múzeumokban őrzött kulturális javak digitalizálásának céljait és prioritásait;

– a digitalizálással létrehozott digitális adatvagyon hosszú távú tárolásának feltételeit;

– a közzététel, a felhasználás és a hasznosítás szabályait, beleértve a köznevelési célú hasznosítást is.

2016. szeptember elsejétől további a szerzeményezésre vonatkozó fontos változások lépnek életbe. A törvény 37/B §-a nevesíti a gyarapítás módjait, amelyek lehetnek: régészeti feltárás, természettudományi feltárás, helyszíni gyűjtés, vétel, ajándékozás, öröklés, csere, a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott átadás, saját előállítás vagy saját célú előállíttatás, valamint jogszabály alapján történő muzeális intézményi elhelyezés. Közérdekű muzeális gyűjtemény esetében a gyarapítás csak ajándékozás, öröklés és saját előállítás útján lehetséges.

A törvény továbbra is a muzeális intézmény gyűjtőkörére korlátozza a gyarapítási tevékenységet, a gyűjtőterület vonatkozásában azonban megengedőbb, ugyanis a régészeti, illetve természettudományos feltárás, továbbá helyszíni gyűjtés kivételével, az Magyarország egész közigazgatási területén folytatható, sőt – az adott ország jogrendjének megfelelően – akár Magyarország területén kívülről is gyarapítható a múzeumi gyűjtemény.

Megyei hatókörű városi múzeumok és területi múzeumok esetében a törvény 45/A §-a szerint a miniszter a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárás keretében 2016. szeptember elsejétől az eddigieknél szélesebb gyűjtőterületet is engedélyezhet. Erre a természettudomány, továbbá a nemzetiségi bázisintézmények esetében néprajz, történet és képzőművészet esetében lesz lehetőség – amennyiben a természettudományi feltárás vagy helyszíni gyűjtés módszertani sajátosságai ezt indokolják. Az ezzel kapcsolatos eljárást miniszteri rendelet fogja szabályozni.

A kulturális törvény módosításai érintik a könyvtári ellátásra vonatkozó paragrafusokat is, amelyeket a múzeumi könyvtárakra tekintettel a muzeális intézményeknek is figyelembe kell venniük.

Mészáros Balázs