Tagság

Ki lehet tagja a társaságnak?

A társaság tagja lehet bárki, aki munkája, szakmai tevékenysége révén kapcsolódik vagy korábban kapcsolódott a múzeumügyhöz és felvételét kéri a Társaság tagjai közé, illetve, akit a Társaság tagnak felvesz. A Társaság alapszabálya ötféle tagsági viszonyt különböztet meg.

Rendes tag az lehet, aki felvételi kérelme mellé a múzeumügyhöz való szakmai kapcsolatáról is hitelt érdemlően nyilatkozik.
Hallgatói tag az a 26 éven aluli egyetemi hallgató lehet, aki felvételi kérelme mellé csatolja hallgatói jogviszonyának igazolását és felvételi kérelmét indokló motivációs levelét. A hallgatói tag a mindenkori rendes tagdíj 50 %-át fizeti.
Nyugdíjas tag az lehet, aki korábbi munkája vagy tevékenysége során – múzeumi dolgozóként, oktatóként, stb. – kapcsolódott a múzeumügyhöz s erről felvételi kérelme mellé benyújtott motivációs levelében nyilatkozik. A nyugdíjas tag a mindenkori rendes tagdíj 50 %-át fizeti.
Pártoló tag az lehet, aki az egyesület céljaival egyetért, azokat támogatja, s vállalja a mindenkori rendes tagdíj 200 %-át kitevő pártolói tagdíj befizetését.
Tiszteletbeli tag az lehet, akit a társaság tagjainak javaslatai alapján a közgyűlés erre megválaszt.

Milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár a tagság?

A Társaság rendes, hallgatói és nyugdíjas tagjai választói joggal rendelkeznek és a társaság tisztségviselőivé választhatók, a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt. Közreműködnek az egyesület céljainak megvalósításában, és befizetik az éves tagdíjat. A pártoló tagok nem választhatók, választói és szavazati joggal sem rendelkeznek. A tagok számára a Társaság saját kiadványait ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítja.

Milyen előnyökkel és kedvezményekkel jár a tagság?

A Társaság tagjai részére tagkártyát állít ki, amelyet az éves tagdíj befizetését követően évente érvényesítő bélyeggel kell ellátni. A Pulszky-kártya a tagsági jogviszony igazolásán túl többféle kedvezmény igénybevételére jogosít:

– A 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 2 § e) alapján ingyenes belépést biztosít a muzeális intézmények időszaki és állandó kiállításaira.
– Az Euro Discount Club elfogadó helyein a www.edc.hu honlapon látható kedvezménnyel élhet (így az AGIP töltőállomásain történő üzemanyag-vásárláskor literenként 8 forint kedvezményt biztosít).

Szolgáltatókkal, kiadókkal és kereskedőkkel kötött eseti megállapodások alapján a Társaság további kedvezményeket biztosíthat tagjainak.

Milyen összegű a tagdíj?

A rendes tagdíj összege 5000 Ft, a hallgatói és nyugdíjas tagdíj összege 2500 Ft, a pártolói tagdíj összege 10 000 Ft.

Hogyan lehet valaki a Társaság tagja?

Aki a Társaság tagja szeretne lenni, az a hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt felvételi kérelmét – a választott tagsági viszony típusának megfelelő mellékletekkel együtt – postán vagy az info@pulszky.hu emailcímen nyújthatja be. A kérelem elfogadásáról soron következő ülésén az elnökség dönt.

Az elnökség döntéséről a kérelmező emailben kap tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kérelemnek az elnökség által történt elfogadásával jön létre. Elutasító döntés esetén a kérelmező az Alapszabály szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Az új tag köteles befizetni az adott évre esedékes tagsági díjat.

Hogyan kell befizetni a tagdíjat?

Az éves tagdíj befizetésére elsődlegesen a Társaság bankszámlájára (K & H Bank 10200830-32323599-00000000) történő banki átutalással van mód. Készpénzes befizetésre általában a Társaság minden hónap második szerdáján a Károlyi Étteremben megtartott fogadóóráján kínálkozik lehetőség, de előfordulhat, hogy technikai vagy személyi okok miatt ez elmarad. A pontos időpontokról minden hónap első hétfőjén megküldött hírlevelünkből tájékozódhat.

A banki átutalásról automatikusan számlát állítunk ki, amelyet elektronikusan küldünk meg. Amennyiben nem a felvételi kérelmében megadott és a tagnyilvántartásban szereplő névre és címre kéri a számlát, azt az erre szolgáló számlaigénylő kitöltésével és megküldésével külön jeleznie kell legkésőbb a befizetéssel egyidőben. A számlaigénylő adatai alapján kiállított számlát szintén elektronikusan küldjük meg.

A tagdíj beérkezését követően az érvényesítő bélyeg (új tag esetében az érvényesített tagsági kártya) átvételének körülményeiről a Társaság emailben ad tájékoztatást. A Társaság az érvényesítő bélyeg postai kiküldését csak abban az esetben vállalja, ha a tag annak költségét, azaz 445 Ft-ot előzetesen – a tagdíj megfizetésével egyidőben – befizette.

Milyen időszakra szól az éves tagdíj?

A tagdíj naptári évre szól, vagyis ha valaki csak az adott év októberben fizeti be a tagdíjat, akkor csak annak az évnek a végéig szóló érvényesítő matricát kap. Elkerülendő az ezzel járó hátrányokat – például, hogy a tagkártya nem használható kedvezményes múzeumi belépésre – érdemes a tagdíjat az év első felében befizetni.

Mikor kell befizetni az éves tagdíjat?

Új tagok azután fizethetnek tagdíjat, hogy felvételükről emailben értesítést kaptak, a régi tagok pedig az adott évre szóló tagdíjat az év során bármikor befizethetik. Emellett fontos tudni, hogy minden év november elsejétől lehetőség van a következő évi tagdíj előzetes befizetésére is. 

Mi történik, ha nem fizetem be a tagdíjat?

A tagok alapszabályban rögzített kötelessége az éves tagdíj megfizetése. Az alapszabály kimondja azt is, hogy ha valaki két egymást követő évben nem fizet tagdíjat, megszűnik a tagsága. Ugyanakkor aki elmulasztja a tagdíj befizetését, az nem kap érvényesítő bélyeget, és ennek hiányában nem vehet igénybe egyes a tagsággal járó kedvezményeket, így például nem jogosult az ingyenes múzeumlátogatásra.

Meddig lehetek hallgatói tag?

Hallgatói tag az lehet, aki még nem töltötte be a 26. életévét és igazolja, hogy felsőoktatási intézmény hallgatója, továbbá, hogy elkötelezett a múzeumügy mellett. Hallgatói tag tehát legfeljebb addig az évig lehet valaki, amelyben betölti 26. életévét. Aki például 1991. május 2-án született, tehát 2017-ben töltötte be a 26. életévét, 2018-tól automatikusan a rendes tagok közé kerül, és ennek megfelelően arra az évre a teljes összegű tagdíjat kell megfizetnie.

Mikor válhatok nyugdíjas taggá?

Nyugdíjas tag egyrészt az lehet, aki nyugdíjasként kéri felvételét, másrészt az a rendes tag, aki nyugdíjba vonult. Utóbbi esetben a nyugdíjas taggá válás a nyugdíjba vonulást követő év január elsejétől történik, vagyis, aki 2017-ben vonult nyugdíjba, az 2018. január elsejétől válik nyugdíjas taggá és ennek megfelelően erre az évre már a kedvezményes tagdíjat kell fizetnie. A nyugdíjas taggá válás azonban nem automatikus. Azoktól a rendes tagoktól, akik nyugdíjas taggá szeretnének válni, a nyugdíjba vonulásukról szóló igazolás megküldését kérjük az info@pulszky.hu email címre.