Tagság

Ki lehet tagja a társaságnak?

A társaság tagja lehet bárki, aki munkája, szakmai tevékenysége révén kapcsolódik vagy korábban kapcsolódott a múzeumügyhöz és felvételét kéri a Társaság tagjai közé, illetve, akit a Társaság tagnak felvesz. A Társaság alapszabálya ötféle tagsági viszonyt különböztet meg.

Rendes tag az lehet, aki felvételi kérelme mellé a múzeumügyhöz való szakmai kapcsolatáról is hitelt érdemlően nyilatkozik.
Hallgatói tag az a 26 éven aluli egyetemi hallgató lehet, aki felvételi kérelme mellé csatolja hallgatói jogviszonyának igazolását és felvételi kérelmét indokló motivációs levelét. A hallgatói tag a mindenkori rendes tagdíj 50 %-át fizeti.
Nyugdíjas tag az lehet, aki korábbi munkája vagy tevékenysége során – múzeumi dolgozóként, oktatóként, stb. – kapcsolódott a múzeumügyhöz s erről felvételi kérelme mellé benyújtott motivációs levelében nyilatkozik. A nyugdíjas tag a mindenkori rendes tagdíj 50 %-át fizeti.
Pártoló tag az lehet, aki az egyesület céljaival egyetért, azokat támogatja, s vállalja a mindenkori rendes tagdíj 200 %-át kitevő pártolói tagdíj befizetését.
Tiszteletbeli tag az lehet, akit a társaság tagjainak javaslatai alapján a közgyűlés erre megválaszt.

Milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár a tagság?

A Társaság rendes, hallgatói és nyugdíjas tagjai választói joggal rendelkeznek és a társaság tisztségviselőivé választhatók, a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt. Közreműködnek az egyesület céljainak megvalósításában, és befizetik az éves tagdíjat. A pártoló tagok nem választhatók, választói és szavazati joggal sem rendelkeznek. A tagok számára a Társaság saját kiadványait ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítja.

Milyen előnyökkel és kedvezményekkel jár a tagság?

A Társaság tagjai részére tagkártyát állít ki, amelyet az éves tagdíj befizetését követően évente érvényesítő bélyeggel kell ellátni. A Pulszky-kártya a tagsági jogviszony igazolásán túl többféle kedvezmény igénybevételére jogosít:

– A 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 2 § e) alapján ingyenes belépést biztosít a muzeális intézmények időszaki és állandó kiállításaira.
– Az Euro Discount Club elfogadó helyein a www.edc.hu honlapon látható kedvezménnyel élhet (így az AGIP töltőállomásain történő üzemanyag-vásárláskor literenként 8 forint kedvezményt biztosít).

Szolgáltatókkal, kiadókkal és kereskedőkkel kötött eseti megállapodások alapján a Társaság további kedvezményeket biztosíthat tagjainak.

Milyen összegű a tagdíj?

A rendes tagdíj összege 5000 Ft, a hallgatói és nyugdíjas tagdíj összege 2500 Ft, a pártolói tagdíj összege 10 000 Ft.

Hogyan lehet valaki a Társaság tagja?

Aki a Társaság tagja szeretne lenni, az a hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt felvételi kérelmét – a választott tagsági viszony típusának megfelelő mellékletekkel együtt – postán vagy az info@pulszky.hu emailcímen nyújthatja be. A kérelem elfogadásáról soron következő ülésén az elnökség dönt.

Az elnökség döntéséről a kérelmező emailben kap tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kérelemnek az elnökség által történt elfogadásával jön létre. Elutasító döntés esetén a kérelmező az Alapszabály szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Az új tag köteles befizetni az adott évre esedékes tagsági díjat.

Mikor és hogyan kell befizetni a tagdíjat?

A tagok alapszabályban rögzített kötelessége az éves tagdíj megfizetése. Aki a tagdíj befizetését elmulasztja, az a tagkártyát érvényesítő bélyeg hiányában nem jogosult a tagsággal járó kedvezmények igénybe vételére. Aki két egymást követő évben nem fizet tagdíjat, annak tagsági jogviszonya megszűnik.

Az éves tagdíj befizetésére elsődlegesen a Társaság bankszámlájára (K & H Bank 10200830-32323599-00000000) történő banki átutalással van mód. Készpénzes befizetésre általában a Társaság minden hónap második szerdáján a Károlyi Étteremben megtartott fogadóóráján kínálkozik lehetőség, de előfordulhat, hogy technikai vagy személyi okok miatt ez elmarad.

Amennyiben a befizetésről számlát szeretne kapni, azt az erre szolgáló számlaigénylő kitöltésével és megküldésével külön jeleznie kell. Az igénylés alapján a Társaság elektronikus számlát állít ki, amelynek elkészültéről emailen küld értesítést.

A tagdíj beérkezését követően az érvényesítő bélyeg (új tag esetében az érvényesített tagsági kártya) átvételének körülményeiről a Társaság emailben ad tájékoztatást. A Társaság az érvényesítő bélyeg postai kiküldését csak abban az esetben vállalja, ha a tag annak költségét, azaz 440 Ft-ot előzetesen – a tagdíj megfizetésével egyidőben – befizette.